مجله میکروب شناسی مواد غذایی

مجله میکروب شناسی مواد غذایی

سردبير : ابراهیم رحیمی
ويراستار : مهدی رئیسی، ابراهیم رحیمی، امیر شاکریان، شهرام شکر فروش، محمدرضا محزونیه، گیتی کریم، مهرداد قوامی، ناهید رحیمی فرد، مجتبی بنیادیان، افشین جوادی، رضا طالبیان، مرضیه نظری
وب سايت : http://jfm.iaushk.ac.ir/
ISSN : ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
نشاني : دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد، دانشكده ‏دامپزشكي، دفتر مجله ميكروب شناسي مواد غذائي، صندوق پستي 166، ايميل: jfm.shahrekordgmail.com
شماره تماس : 038-33361045

ليست شمارگان