مجله میکروب شناسی مواد غذایی

مجله میکروب شناسی مواد غذایی

سردبير : ابراهیم رحیمی
ويراستار : مهدی رئیسی، ابراهیم رحیمی، امیر شاکریان، شهرام شکر فروش، محمدرضا محزونیه، گیتی کریم، مهرداد قوامی، ناهید رحیمی فرد، مجتبی بنیادیان، افشین جوادی، رضا طالبیان، مرضیه نظری
وب سايت : http://jfm.iaushk.ac.ir/
ISSN : ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
نشاني : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، دانشکده ‏دامپزشکی، دفتر مجله میکروب شناسی مواد غذائی، صندوق پستی 166
شماره تماس : 038-33361045

ليست شمارگان