نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران

نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران

سردبير : دکتر حمدالله مشتاقی
ويراستار : دکتر ناصر شمس اسفندآبادی، دکتر حمدالله مشتاقی بروجنی، دکتر حسن نظری، دکتر محمود امین لاری، دکتر محمدعلی راد، دکتر محمد ربانی، دکتر عبدالکریم زمانی مقدم، دکتر ابوالفضل شیرازی، دکتر غلامعلی کجوری، دکتر ایرج کریمی، دکتر محمدرضا محزونیه، دکتر احمدرضا محمدنیا، دکتر حمدالله مشتاقی، دکتر محسن ملکی، دکتر سعید نظیفی، آقاي سعيد كيانپور قهفرخي
ISSN : 2423-3633
ISSN Online : 2423-3633
نشاني : استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، کیلومتر 2 جاده سامان، دانشگاه شهرکرد، دانشكده ی دامپزشكي، دفتر نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، کد پستي: 8818634139، تلفکس:03832321669
شماره تماس : 03832324401-6

ليست شمارگان