مجله دامپزشکی ایران

مجله دامپزشکی ایران

سردبير : دکتر محمد راضی‌جلالی
ويراستار : دکتر منصور میاحی، دکتر محمد راضی‌جلالی، دکتر معصومه احمدی‌زاده، دکتر اردشیر ارضی، دکتر صالح اسماعیل زاده، دکتر علی بنی آدم، دکتر رحیم پیغان، دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلائی، دکتر محمود خاکساری مهابادی، دکتر حسین ذوالقرنین، دکتر محمد علی راد، دکتر مسعودرضا صیفی‌آباد شاپوری، دکتر محمدکاظم غریب ناصری، دکتر مهری غفوریان بروجردنیا، دکتر سیدرضا فاطمی طباطبایی، دکتر علی فضل‌آرا، دکتر مسعود قربانپور نجف‌آبادی، دکتر سیدمهدی قمصری، دکتر مجتبی کافی، دکتر شریف مراغی، دکتر احمدرضا موثقی، دکتر حسین نجف زاده ورزی، دکتر سعید نظیفی
وب سايت : http://ivj.ir/
نشاني : اهواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده دامپزشكي، سردبير مجله علمي، كد پستي 61355، صندوق پستي 145، دورنگار: 3336312، ايميل: ivj@scu.ac.ir
شماره تماس : 0611-3336312

ليست شمارگان