مجله تحقیقات دامپزشکی

مجله تحقیقات دامپزشکی

سردبير : داود شریفی
ويراستار : مهدی وجگانی، داود شریفی، سپیده نوروزی شلمانی، سعید بکایی، پرویز تاجیک، محمد جواد قراگزلو، سید مهدی قمصری، محمد مهدی کیایی، علی طاهری میرقائد، محمد رضا مخبر دزفولی، حسن مروتی، امید مددگار، بهنام مشگی، مهدی وصفی مرندی، الناز کامرانی
وب سايت : https://jvr.ut.ac.ir/
ISSN : 2008-2525
ISSN Online : 2251-6190
نشاني : تهران، خيابان آزادي ،نبش خيابان دكتر غريب ،دانشكده دامپزشكي دانشگاه، نمابر: 66438328 -021
شماره تماس : 021-61117032

ليست شمارگان