نشریه علمی- پژوهشی بهداشت مواد غذایی

نشریه علمی- پژوهشی بهداشت مواد غذایی

سردبير : حمید میرزایی
ويراستار : افشین جوادی ، حمید میرزایی، شهرام حنیفیان، عبداله جمشیدی، سیدمهدی رضوی روحانی، نوردهر رکنی، امیر شاکریان، مهرداد قوامی، گیتی کریم، سید سعید میردامادی، ناهید پروینی
وب سايت : http://jfh.iaut.ac.ir/
ISSN : 2228-7647
ISSN Online : 2476-6968
نشاني : تبریز، سه راهی اهر، اول جاده باسمنج، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دفتر نشریه علمی- پژوهشی بهداشت مواد غذایی، دورنگار: 363769340
شماره تماس : 041-36376934

ليست شمارگان