مجله آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی

مجله آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی

سردبير : داریوش مهاجری
ويراستار : ودود رضويلر، داريوش مهاجري، علي حسن پور، محمدقلي نادعليان، علي رضايي، ايرج سهرابي حقدوست، سعيد نظيفي، احمد نعمت اللهي، داوود كاظمي، حميد ميرزايي، وحيده رضايي
وب سايت : http://jvcp.iaut.ac.ir/
ISSN : 2322-4746
ISSN Online : 2476-6984
نشاني : تبريز، سه راهي اهر، اول جاده باسمنج، مجتمع شماره 2 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، دانشكده دامپزشكي، دفتر مجله آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشكي، دورنگار: 36376934- 041،ايميل: iaut.jvs@gmail.com
شماره تماس : 041-36376934

ليست شمارگان