مجله آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی

مجله آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی

سردبير : داریوش مهاجری
ويراستار : ، ودود رضویلر، داریوش مهاجری، علی حسن پور، محمدقلی نادعلیان، علی رضایی، ایرج سهرابی حقدوست، سعید نظیفی، احمد نعمت اللهی، داوود کاظمی، حمید میرزایی، وحیده رضایی
وب سايت : http://jvcp.iaut.ac.ir/
ISSN : 2322-4746
ISSN Online : 2476-6984
نشاني : تبریز، سه راهی اهر، اول جاده باسمنج، مجتمع شماره 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشکده دامپزشکی، دفتر مجله آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی، دورنگار: 36376934- 041
شماره تماس : 041-36376934

ليست شمارگان