شناسايي برخي از عوامل حدث جدايه هاي اشريشياكلي از موارد كلي باسيلوز طيور

مجله تحقیقات دامپزشکی

دوره 59 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده: هدف : تعيين ميزان فراواني برخي از عوامل بالقوه حدت در جدايه‌هاي Escherichia coli از موارد كلي باسيلوز طيور. طرح : بررسي توصيفي. نمونه‌ها : يكصد جدايه E.coli از موارد كلي باسيلوز موجود در گنجينه باكتريايي آزمايشگاه تحقيقاتي بخش بيماريهاي طيور دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران مورد استفاده قرار گرفت. روش : تمام جدايه‌هاي مورد مطالعه از نظر قدرت تحرك، مقاومت سرمي و توانايي توليد هموليزين، آئروباكتين، كلي سين و كلي سين V آزمايش شدند. نتايج: از صد جدايه E.coli مورد بررسي 64 درصد متحرك، 94 درصد مقاوم به اثر باكتريسيدال سرم، و 100 درصد غير هموليتيك بودند و به ترتيب 85 درصد، 90 درصد و 22 درصد جدايه‌هاي توانايي توليد آئروباكتين، كلي سين و فقط كلي سين V را داشتند. نتيجه‌گيري : تنوع در عوامل حدت، در بين جدايه‌هاي مورد بررسي مشاهده شد، اكثريت اين جدايه‌ها واجد عوامل حدت مورد مطالعه بودند. توليد آئروباكتين كلي سين و مقاومت سرمي سه ويژگي مهم در سويه‌هاي E.coli جدا شده از كلي با سيلوز طيور مي‌باشند.
Characteristics of Escherichia coil isolated from cases of avian colibacillosis
Article Type: Original Article
Abstract: Objective: To determine the frequency of potential virulence factors in Escherichia coli isolates from avian colibacillosis. Design: Descriptive study. Samples: One hundred E. coli isolates from cases of avian colibacillosis examined in this study were obtained from the bacterial collection of Poultry Diseases Section, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran. Procedure: All isolates were characterized with respect to motility,
serum resistance and ability to produce aerobactin, colicin, colicin V and hemolysin. Results: No hemolytic isolate was found. Motility and serum resistance were found in 64 and 94% of isolates, respectively. The percentages of isolates that produced aerobactin, colicin and colicin V were 85, 90 and 22%, respectively. Conclusion: Aerobactin production and serum resistance may be important factors associated with virulence of avian E. coli isolates.
قیمت : 20,000 ريال