تعيين زمان مناسب براي د- اپي تلياليزه كردن قطعه ايلئومي با تركيب آنزيمي در سگ

مجله تحقیقات دامپزشکی

دوره 59 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده: هدف : تعيين زمان مناسب براي تخريب اپي تليال قطعه ايلئومي با تركيب آنزيمي كلاژناز و تريپسين با هدف افزايش حجم مثانه به شيوه ايلئوسيستوپلاستي در محيط زنده. طرح : مطالعه تجربي توصيفي. حيوانات: پانزده قلاده سگ ماده بالغ از نژاد مخلوط ايراني. روش : پانزده قلاده سگ ماده بالغ 2 تا 3 ساله مخلوط ايراني، با وزن تقريبي 24-15 كيلوگرم پس از آماده سازي جراحي و انجام بيهوشي تحت عمل جراحي سليوتومي متعارف قرار گرفتند. 20 سانتيمتر از قطعه ايلئومي با حفظ روده بند از روده كوچك جدا شد و قبل از شروع رمان آنزيمي 5 ميليمتر از طول قطعه ايلئومي براي مطالعه بافت طبيعي روده بداشته شد و به بخش آسيب‌شناسي ارسال گرديد. درمان آنزيمي قطعه ايلئومي براي د-اپي تلياليزه كردن بافت مخاط قطعه ايئومي با استفاده از تركيب آنزيمي كلاژناز و تريپسين با غلظت 0/125 درصد در زمانهاي 5، 10، 15، 20 و 25 دقيقه انجام شد. پس از هر فاصله زماني 5 دقيقه‌اي نمونه‌هاي بافتي 5 ميليمتري برداشته شد و به بخش آسيب شناسي ارسال گرديد. نتايج : مطالعه 180 مقطع ميكروسكوپي قطعه ايلئومي نشان داد كه در گروه 5 دقيقه‌اي نسبت به گروه بدون درمان آنزيمي تقريبا 20 درصد طول پرزهاي الئوم به صورت كانونهايي د-اپي تلياليزه شدند. در حالي كه درمان آنزيمي به مدت 10 دقيقه 23 درصد طول پرزهاي روده را به طور كانوني و پراكنده د-اپي تلياليزه نمود. تقريبا 60 درصد طول پرزهاي ايلئوم پس از 15 دقيقه به صورت كانوني اما با وسعت بيشتري نسبت به گروههاي درماني 5 و 10 دقيقه‌اي و 75 درصد طول پرزها پس از 20 دقيقه اپي تليوم را از دست داده‌اند. د-اپي تلياليزه شدن كامل پرزهاي روده به طور منتشر و كمابيش سرتاسري در مدت زمان 25 دقيقه مشاهده گرديد. نتيجه‌گيري : نتايج حاصل از مطالعه مقدماتي مقاطع بافتي بيان مي‌دارد كه درمان آنزيمي قطعه ايلئومي به مدت 25 دقيقه، تقريبا توانايي د-اپي تلياليزه كردن كامل پرزهاي روده‌اي را در سطح وسيع داشته و مي‌تواند در عمل پيوند مثانه توصيه گردد.
Determination of the proper time to de-epithelialization of ileal segment by using the enzyme composition (cocktail) in dog
Article Type: Original Article
Abstract: Objective: To determine of a proper time to de-epithelialization of ileal segment by using collagenase and trypsin cocktail for ileocystoplasty. Design: Descriptive experimental study. Animals: Fifteen adult female mixed Persian dogs. Procedure: Ileocystoplasty was performed on 15 female Persian mixed breed dogs ranging from 2 to 3 years old and 15 to 24 kg body weight. Twenty centimeters of ileal segment with its adequate mesentery was selected. Five millimeters of ileal segment was taken for normal histological study of the intestine. Enzymatic treatment of ileal segment using 0.125% collagenase and trypsin cocktail in 5, 10, 15, 20 and 25 minutes was performed on dogs. After each enzymatic exposure, tissue samples (5 mm) were taken for histopathologic evaluation. Results: Microscopical study of 180 histologic sections showed that 5 minutes treatment (MT), focally denuded 20% of villi epithelium; while 10 MT has caused 33% of villi epithelium focally. In 15 MT approximately 60% of villi were de-epithelialized while 20 MT caused 75% villi de-nudation with more cryptlysis. Complete de-nudatson of villi epithelium occurred with 25 MT. Clinical implications: The results of this preliminary study state reveal that approximately 25 minutes enzymatic treatment of ileal segment can completely de-epithelialize villi, and is recommended for ileocystoplasty.
قیمت : 20,000 ريال