تاثير سطوح مختلف اسيد اسكوربيك بر برخي از شاخص‌ هاي ايمني فيل ماهيان جوان

مجله تحقیقات دامپزشکی

دوره 63 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: تاثير سطوح مختلف اسيد اسكوربيك شامل مقادير صفر،100،200، 400،800 و 1600 ميلي‌گرم به ازاء هر كيلوگرم غذا بر ميزان فعاليت لايزوزيم خون، ميزان آنتي بادي، جمعيت لكوسيتي و بقا فيل ماهيان جوان 38‌ گرمي در دماي 20‌درجه سانتيگراد به مدت 16‌ هفته مورد مطالعه قرار گرفت. هشت هفته پس از اضافه كردن ويتامينC به جيره ماهيان، اختلاف معني داري در ميزان لايزوزيم در تيمارهاي 400‌ و 1600‌ ميلي گرم در كيلو غذا با گروه كنترل (شاهد) مشاهده شد (p<0.05) در هفته شانزدهم پس از شروع آزمايش، ميزان لايزوزيم در گروه‌هاي مختلف نيز بالاتر از گروه كنترل بود اما نسبت به همديگر فاقد اختلاف معني‌داري بود (p>0.05) بيشترين جمعيت لكوسيتي درتيمارهاي 100 و 200 ‌ميلي‌گرم ويتامين C در كيلو غذا مشاهده شد. حداكثر ميزان عيار آنتي بادي در تيمار 200 ميلي‌گرم ويتامين C مشاهده ولي فاقد اختلاف معني‌دار با ساير تيمارها بود (p>0.05) هيچ‌گونه تلفاتي در تيمارهاي در معرض قرار داده شده با سويه حاد آئروموناس‌هايروفيلا مشاهده نشد در حالي‌كه در گروه كنترل 29/9 درصد تلفات اتفاق افتاد. اين مطالعه نشان مي‌دهد كه علي‌رغم توانايي اين ماهي به سنتز اين ويتامين، افزودن آن به غذا در مراحل بچه ماهي موجب ارتقاي برخي از واكنش‌هاي ايمني غير اختصاصي (لايزوزيم، جمعيت لكوسيتي) و اختصاص (توليد آنتي‌بادي) و نيز درصد بقاي آن در مواجهه با سپتي سمي آئروموناس مي‌شود.
EFFECTS OF DIFFERENT LEVELS OF ASCORBIC ACID ON SOME VARIABLES OF JUVENILE GREAT STURGEON (HUSO HUSO) IMMUNITY INDICES
Article Type: Original Article
Abstract: Effects of different levels of ascorbic acid consisting of 0, 100, 200, 400, 800 and 1600 mg/kg feed were examined on some immune variables of juvenile great sturgeon (Huso huso) weighing 38 g at water temperature 20°C for 16 weeks. Significant difference were observed in level of lysozyme in fish treated 400 and 1600 mg compared with control group 8 week post-treatment (p<0.05). Also levels of lysozyme in fish treated ascorbic acid were insignificantly higher than control group (p>0.05) 16 weeks post-treatment. Maximum level of leucocytes population was seen in fish treated 100 and 200 mg ascorbic acid 8 and 16 weeks post-treatment, respectively. Maximum antibody titer was observed in fish fed diet 200mg ascorbic acid (p>0.05). It was no found any mortality in treatment groups after challenge with Aeromonas hydrophola compared with 29.9% mortality in control group (p<0.05). The obtained results showed that vitamin C has beneficial effects on some immunological variables of juvenile great sturgeon making fish become more resistance to infectious diseases, especially during early life stage at which fish are more sensitive to the pathogenic microorganisms and unfavorable environmental conditions. Therefore, using vitamin C in early life stage of great sturgeon can cause an enhancing in immune responses of fish resulting in resistance to infectious and uninfectious diseases.
قیمت : 20,000 ريال