ارزيابي وضعيت آلودگي پنيرهاي سنتي به سروتيپ‌هاي اشريشياكلي در استان چهار محال و بختياري

مجله تحقیقات دامپزشکی

دوره 63 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: اين مطالعه جهت ارزيابي پنيرهاي سنتي توليد شده در استان چهار محال و بختياري و آلودگي به سروتيپ E. coli 7:H157O كه به عنوان يكي از مهمترين سروتيپ‌هاي بيماريزاي انسان در سال‌هاي اخير معرفي شده است طراحي و با اخذ نمونه‌هاي تصادفي از مكان‌هاي توليد و توزيع اين فراورده به اجرا گذارده شد. ‌ابتدا نمونه‌هاي پنير(200 نمونه) در محيط غني كننده انتخابي آبگوشت اشريشيا حاوي آنتي بيوتيك نوبيوسين كشت داده شد و سپس روي محيط انتخابي سوربيتول مك كانكي منتقل گرديد. پرگنه‌هاي رشد كرده بر روي اين محيط خالص‌سازي شده و سپس توسط آزمون‌هاي بيوشيميايي و سروژيك مورد ارزيابي قرار گرفتند و سروتيپ‌هاي مختلف جدا و تعيين هويت شدند. از نمونه‌هاي مورد بررسي در 4 مورد (2درصد) ‌سروتيپ ‌157O باكتري اشريشياكلي‌ ‌جدا گرديد. آلودگي پنير‌هاي گاوي به اين سويه 7/1 درصد و پنيرهاي گوسفندي 84/3 درصد بود. از پنيرهاي توليد شده از شير بز سروتيپ فوق جدا نگرديد. هيچكدام از سروتيپ‌هاي جدا شده در اين مطالعه داراي پادگن ‌7H نبودند. از نمونه‌هاي پنير ساير سروتيپ‌هاي باكتري ‌ E. coli نيز جدا شدند، به طوري كه 17 درصد پنيرها به ساير سروتيپ‌هاي اين باكتري آلوده بودند. در بين اين سروتيپ‌ها، سويه‌هاي آنتروپاتوژن( ‌86, O127O 126, O125, O114, O55, O44O)، ‌(انتروتوكسيژن ‌20O و ‌ 128O ) و وروتوكسيژن ( ‌‚26O و ‌111O )وجود داشتند. از اين رو‌ ‌پنيرهاي سنتي توليد شده مي‌توانند به عنوان حامل بالقوه براي سروتيپ‌هاي مختلف باكتري اشريشياكلي‌ ‌عمل نموده و اين سروتيپ‌ها را به انسان منتقل نمايد.
STUDY OF THE CONTAMINATION OF TRADITIONAL CHEESES TO E. COLI SEROTYPES IN CHAHARMAHAL AND BAKHTIARI PROVINCE
Article Type: Original Article
Abstract: To determine the contamination of traditional cheeses to E. coli O157:H7 this study was conducted in Chaharmahal and Bakhtiari province. Two hundred cheeses samples were obtained randomly and bacteriological examinations were done on all isolates, by culture in selective enrichment media and after that, selective plating. Suspected colonies were examined with O and H antisera for identification of serotypes of E. coli, by direct agglutination method. Two percent of unpasturized cheeses were contaminated to E. coli O157 but non of them were O157:H7. The contamination of sheep, cow and goat cheeses were 3.84%, 1.7% and 0, respectively. Seventeen percent of E. coli isolated from samples were as serotypes including, Enteropathogenic (O44, O55, O114, O125, O126, O127, O86), Enterotoxigenic (O20, O128) and Verotoxigenic (O26, O111). From the results of this study it seems that traditional cheeses could be a potent vehicle to transmit the various serotype of E. coli to human.
قیمت : 20,000 ريال